Vzdělání

Středoškolské vzdělání

Svou cestu vzděláním jsem započala na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci v oboru Technické lyceum. Pod vedením zkušených vyučujících jsem bez problémů zvládla všechny předměty, avšak nejoblíbenějším se stalo průmyslové výtvarnictví a výpočetní technika, ve které jsme se učili se softwarem typu Photoshop, AutoCAD, Zoner Photo Studio či Microsoft Office. Své kouzlo měly i hodiny pokusů ve fyzice. Nicméně nejvíce mne ovlivnil předmět ekonomika, která mi ukázala směr dalšího vzdělávání.

Bakalářské studium

Bakalářský program jsem měla odstartovat na Vysoké škole Báňské, ale na poslední chvíli jsem se rozhodla pro studium na Moravské vysoké škole Olomouc v oboru Podniková ekonomika a management. Většinu přednášek vedli zkušení odborníci z praxe, takže hodiny byly naplněny velkým množstvím zajímavostí, postřehů a zkušeností, které univerzitní kantoři nabídnout nemohou. Nejvíce mne oslovily hodiny marketingu, managementu, managementu podpůrných činností, podnikové ekonomiky, pracovního a obchodního práva, a z volitelných pak energetický management, facility management, motivace pracovního jednání, firemní kultura, prezentační dovednosti, management prodeje a grafologie. Při studiu jsem dostala možnost pracovat jako pomocná vědecká síla.

Moje bakalářská práce nesla název „Public relations na Moravské vysoké škole Olomouc“ a jejím cílem bylo popsat stav public relations na MVŠO a pomocí dotazníkového šetření zjistit působení PR aktivit na jednu z cílových skupin školy a následně navrhnout vhodná opatření ke zlepšení.

Magisterské studium

Na své znalosti z bakalářského studijního programu jsem navázala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně oborem Management a marketing. Na dva roky studia na této škole ráda vzpomínám pouze na období strávené v projektu Nadaní studenti, v rámci něhož jsem absolvovala stáž v sídle společnosti Vodafone CZ v Praze na online oddělení. Při studiu mne oslovily hodiny digitálního marketingu, projektového managementu, marketingové komunikace, průmyslového či mezinárodního marketingu.

Své studium na vysoké škole jsem zakončila diplomovou prací na téma „Event marketing jako významná součást marketingové komunikace sportovního klubu“. Jejím cílem bylo vypracování projektu netradičního eventu pro hokejový klub HC Olomouc zapadajícího do nově navržené event marketingové strategie. Samotnému návrhu eventu předcházely analýzy vedoucí k objasnění současné situace klubu, jeho marketingových aktivit a k identifikování hlavních cílových skupin.

Doplňkové studium

Abych eliminovala svůj nedostatek ve znalosti jazyků, tak jsem se přihlásila do intenzivního kurzu angličtiny, který jsem navštěvovala od začátku října do poloviny prosince 2015.

Vzdělání by nikdy nemělo být ukončeno, proto jsem si svou kvalifikaci doplnila kurzem Digitální garáž od společnosti Google.